Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում- Ա.Գ.Սարգսյան -2020