Դեղագործական քիմիա Ա.Գ. Ժամհարյան, Շ.Գ. Աֆրիկյան, Ռ.Հ. Հակոբյան 2019