Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ-Գ. Վ. Ավագյան-2003