Lets speak- Аdvanced Series-M. Arif Rahman Hakim, Agustina Indah Bahari