Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն
24 Փտր

ՀՀ Սահմանադրական իրավունք -2012

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում- Ա.Գ.Սարգսյան -2020

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Սիներգետիկան՝ որպես հետդասական գիտությունների միջառարկայական ուղղություն – թիվ 1 Տ.Սիմոնյան 2010

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Ս. Քոչարյան Իրավահասկացողություն

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Պետական կառավարման համակարգի և մեխանիզմի ուսումնասիրության հիմնական գիտական մոտեցումները – թիվ 4 Գ.Մովսիսյան 2010

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվողանկայուն պետականություններում- Տ.Սիմոնյան -2005

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Պարտավի ժողովի կանոնները որպես իրավունքի աղբյուր – Վ.Հովսեփյան -2013

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Հայոց իրավունքի հիմնահարցերը -Գ.Ս.Ղազինյան, Ա.Գ.Վաղարշյան -2014

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Ժամանակի ընկալման և սոցիալական սկզբնական ու ընթացիկ հիշողության դերն անկայուն և անցումային հասարակություններում – թիվ 1 Տ.Սիմոնյան 2011

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Դատարանում երեխայի լսված լինելու իրավունքի օրենսդրական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում – թիվ 1 Տ.Սիմոնյան 2014

Կարդալ ավելին