Դատավարական իրավունք
27 Փտր

Քրեական դատավարությունում արդարադատությանն օժանդակող անձաց պետական պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր-Ս.Դիլբանդյան-2005

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Քրեական դատավարության պատմական և արդի հիմնահարցերը Հայաստանում-Գ.Ս.Ղազինյան-2001

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման հիմնահարցերը նախնական քննության փուլում-Ս.Դիլբանդյան-2005

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Վերաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում-Ռ.Ն.Մելիքյան -2007

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Նախնական դատական վերահսկողությունը որպես անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշպանության երաշխիք- Ս.Դիլբարյան

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Մրցակցության գաղափարախոսությունը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում – թիվ 1 – Հ.Ղուկասյան- 2013

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Մարդու իրավունքների խախտման մարգինալ դրույթները ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում-2013

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշպանության Եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ Քրեկան դատավարությունում-2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Հրապարակային դատական քննության Եվրոպական չափանիշները – թիվ 1 – Դ.Մելքոնյան- 2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրների նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու-2014

Կարդալ ավելին