Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման բողոքի քննության դատավարական կարգը – թիվ 2-3 – Տ.Մարկոսյան- 2013