Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները-Պ.Մ.Պողոսյան