Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթի էությունը և նշանակությունը – թիվ 3 – Տ.Մարկոսյան- 2012