Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում-Գ.Հ.Ղարախանյան-2019