Տնտեսավորող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան