Տնտեսավարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան-Ա.Բայադյան-2001