Տնտեսական ռիսկը, դրա գնահատումն ու կառավարումը-գլուխ 15