Սիներգետիկան՝ որպես հետդասական գիտությունների միջառարկայական ուղղություն – թիվ 1 Տ.Սիմոնյան 2010