Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն-Ա.Ա.Կիրակոսյան-Մաս-2-րդ-2015