Պարտավի ժողովի կանոնները որպես իրավունքի աղբյուր – Վ.Հովսեփյան -2013