Ներքին հիվանդությունների պրոպոդեվտիկա-Ջնդոյան Զ.Տ.-2016