Մարդու գենետիկայի մեթոդներ-Գ.Զալինյան,Ա.Կիրակոսյան-2014