Մանկավարժություն-Յու.Ա.Ամիրջանյան, Ա. Ս. Սահակյան-2005