Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն-Զոլյան Ս-2006