Կորպորատիվ կառավարման ընդհանուր բնութագիրը- Վ.Ավետիսյան -2006