Ինֆլյացիայի էությունը, դրսևորման ձևերը և հիմնական առանձնահատկություները