Ընդհանուր ֆարմակոլոգիա և ընդհանուր ռեցեպտուրա-Ուսումնական ձեռնարկ 3-րդ կուրսի ուսանողների համար-2017