Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա-Հ.Լ.Խաչատրյան, Տ.Վ.Ղոչիկյան,Ռ.Ս.Հարությունյան-2017