ԴԵՂԵՐԻ ՔԻՄԻԱ- Ա.Գ. Ժամհարյան, Ֆ.Ա. Սարգսյան,Է.Լ. Երիցյան-2013