Դեղագործական քիմիա-Ա.Գ. Ժամհարյան, Շ.Գ. Աֆրիկյան, Ռ.Հ.Հակոբյան, Լ.Ա.Պստիկյան-2017