Բարձրագույն մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա-Յու. Ս. Բաբայան-2009