Արտադրական ֆոնդերը, ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ