Արժեթղթերի առաջնային և եկրոդային շուկաներ-Գ.Վ.Ավագյան