Ատլաս-Բջջաբանություն, սաղմնաբանություն, ընդհանուր հյուսվածաբանություն-2014