Ապացուցելուց ազատելու հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում – թիվ 4 – Ս.Մեհրյան- 2010