Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում – թիվ 2 – Դ.Մելքոնյան- 2011